Admitere

ADMITERE

FACULTATEA de ȘTIINȚE EXACTE și INGINEREȘTI

 

Învăţământ + calitate = performanţă

Cu noi viitorul e sigur!

 

 

Lista nominală înscriși - Master M.P.T.T.


ANUNȚ - ADMITERE MASTER - M.P.T.T.

Admiterea la programul de master MANAGEMENTUL PROIECTELOR TEHNICE ȘI TEHNOLOGICE va avea loc în data de 26.09.2019, ora 16:00, corp B, etaj 2, sala 2.2.


ANUNȚ - ADMITERE MASTER - F.M.A.

Admiterea la programul de master FIZICA MATERIALELOR ȘI APLICAȚII va avea loc în data de 26.09.2019, ora 16:00, corp B, etaj 2, sala 2.2.


ÎNSCRIERI

Automatică și Informatică Aplicată

AN I AN II AN III AN IV

Informatică

AN I AN II AN III

Fizică

AN I AN II AN III

Managementul Proiectelor Tehnice și Tehnologice

AN I AN II

Fizica Materialelor și Aplicații

AN I AN II

 


Specializări:

- Automatică şi Informatică Aplicată

(inginer automatist si de calculatoare -100 locuri - 4 ani - 3200 lei/an)

- Fizică (fizician -30 locuri- 3 ani - 2200 lei/an)

- Informatică (informatician - 30 locuri - 3 ani - 3700 lei/an)

Înscrierile

Încep la 1 iunie şi au loc zilnic între orele 900 -1700, iar sâmbăta şi duminica între orele 900-1400, la Secretariatul General al Universităţii Hyperion din Bucureşti.

Adresa: Calea Călăraşilor nr.169, sector 3, troleibuzele 70,79, 92; tramvaie 16 sau 40.

Telefoane: 021.327.44.64 sau 021.327.44.65, 021.321.46.67

Pagină WEB: www.hyperion.ro sau http://aei.geniu.ro .

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Taxa de înscriere: 150 lei

Modalitatea de admitere

Admiterea se va face pe baza mediei de la bacalaureat. Locurile se vor ocupa in functie de optiunea aleasa si in limita locurilor disponibile in ordinea descrescatoare a mediei de admitere. Studentii neadmisi la o specializare vor fi redistribuiti la celelalte doua specializari ale facultatii in functie de a doua si a treia optiunea aleasa la inscriere si in limita locurilor ramase la specializarile respective.

Alte informatii: la secretariatul general.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

- Diploma de bacalaureat (în original + copie xerox) sau adeverinţă eliberată de liceu (în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile din 2019 în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat);

- Certificat de naştere, în original + copie xerox;

- Certificat de căsătorie, în original + copie xerox (pentru candidatele căsătorite);

- CI/BI, în original + copie xerox;

- Adeverinţă medicală eliberată în ultimele 12 luni, în original;

- 3 fotografii color tip buletin;

- Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (150 lei), eliberata de casierie, parter, corp B;

- Diploma de licenţă în original + copie xerox sau adeverinţă de absolvire, în original, pentru absolvenţii care doresc să urmeze cursurile unei a doua facultăţi;

- Cerere tip de înscriere.

 

*Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

De ce aici? Pentru ca numai aici va exista:

1. Corp profesoral de elită

Facultatea de Stiinte Exacte si Ingineresti dispune de un corp profesoral de elită de un înalt nivel ştiinţific şi tehnic (academicieni, profesori, conferentiari, lectori si asistenti universitari, doctori docenţi şi doctori în ştiinţe, cercetători ştiinţifici, etc. ).

Având o bogată experienţă didactică şi de cercetare şi dispunând de o dotare de excepţie din partea facultăţii (săli de curs şi de seminar moderne, laboratoare bine dotate si informatizate), cadrele didactice pun accentul pe acumularea de către studenţi a cunoştiinţelor teoretice şi practice care să răspundă tuturor cerinţelor educaţionale şi de instruire impuse de tehnologia de vârf actuală. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv cursurile predate sunt permanent actualizate cu ultimele informaţii de interes ştiinţific şi tehnic de pe plan mondial. Ele se vor gasi la biblioteca Universitatii, la dispozitia studentilor nostrii atat in format scris cat si in format electronic ( vezi Bibliotaca Virtuala)

2. Absolvenţi foarte bine pregătiţi

Este binecunoscut faptul ca absolvenţii Facultăţii de Stiinte Exacte si Ingineresti sunt foarte bine apreciaţi la locul de muncă. Secretul e unul singur şi caracterizează învăţământul de la această facultate: o mult mai bună colaborare între profesor şi student – învăţământul interactiv, bazat pe intelegere si feedback.

Studenţii facultăţii acumulează pe parcursul anilor de studiu un bagaj larg de cunoştiinţe, incluzând pe lângă pregătirea tehnică şi calificări în domeniul socio-economic şi managerial.

3. Un viitor asigurat

Facultatea de Stiinte Exacte si Ingineresti sprijină incadrarea în muncă a absolvenţilor săi. Din acest motiv, cvasitotalitatea absolvenţilor acestei facultăţi sunt angajaţi încă din perioada studenţiei la diferite instituţii, unităţi de cercetare, în învăţământul preuniversitar şi universitar sau la diverse companii private. Se constată de la an la an un tot mai crescând interes al mediului economic pentru absolvenţii acestei facultăţi.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

În contextul dezvoltării tehnico-ştiinţifice actuale, un impact major pentru mediul economico-social îl au progresele din domeniile noilor tehnologii electronice şi de calculatoare. Acest lucru este permanent simţit în toate sectoarele economico-sociale, de la industrie, transport, comunicaţii, până la astronautică, medicină şi biologie dar şi relaţii publice, domenii juridice sau financiar-bancare.

Un rol semnificativ în pregătirea de specialişti în aceste noi domenii îl prezintă Facultatea de Stiinte Exacte si Ingineresti a Universităţii Hyperion din Bucureşti.

Deci...

Alegeţi

FACULTATEA DE

ŞTIINTE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Ø Singura facultate privată de profil din ţară, reprezentând o alternativă la învăţământul public în acest domeniu;

Ø Reuneşte componente moderne şi de viitor ale ştiinţei şi tehnicii: electronica, automatica, fizica, informatica şi calculatoare, azi componente de bază ale stiintei si tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;

Ø Pune bazele pregătirii unor specialişti în diverse domenii foarte căutate azi cum ar fi: electronică, automatică, fizică, telecomunicaţii, informatică şi calculatoare;

Ø Dispune de dotări de excepţie corespunzătoare unui învăţământ modern (laboratoare informatizate dotate cu aparatură electronică analogică şi digitală, săli de curs şi de seminar dotate cu aparatură audio-video pentru prezentare);

Ø Dispune de un corp profesoral de un înalt nivel ştiinţific şi tehnic al căror mod de predare şi pregătire al studenţilor este caracterizat de flexibilitate, adaptabilitate şi interdisciplinaritate;

Ø Asigură o instruire superioară de tip e-learning în strânsă compatibilitate cu dinamica pieţii muncii (e-bussines, e-commerce), în scopul integrării lor ulterioare în actuala societate informaţională;

Ø Asigură burse de studiu şi stagii de pregătire în străinătate pentru studenţii merituoşi, încurajând competiţia şi promovând valorile;

Ø Are taxe de studii moderate, plătibile în 4 rate precum şi reduceri de taxe pentru studenţii care au obţinut diplome la olimpiade naţionale sau internaţionale dar şi pentru studenţii din aceeaşi familie sau care provin din familii cu venituri reduse;

Ø Oferă posibilitatea afirmării studenţilor pe linie profesională facilitând participarea la simpozioane, cercuri ştiinţifice, sesiuni de comunicări stiinţifice, etc.;

Ø Sprijină integrarea rapidă a absolvenţilor pe piaţa muncii.

 

Alegeţi specializarea

Automatica si Informatica Aplicata

(inginer automatist si de calculatoare)

Dacă vă interesează:

- proiectarea asistată de calculator a circuitelor electronice;

- simulatoare electronice utilizate în proiectarea de circuite electronice dar şi a unor instalaţii şi echipamente electrice şi electronice;

- instrumentatia virtuala, aparatura electronică analogică sau digitală de măsurare şi control;

- achizitia si prelucrarea semnalelor provenite de la sisteme multisenzoriale  şi sisteme inteligente de măsurare;

- sisteme automate pentru comanda şi controlul proceselor

- sisteme cu microcontroler sau bazate pe microprocesoare;

- ingineria sistemelor de control digitale si sisteme evoluate de conducere;

- sisteme mecatronice, robotica si conducerea si controlul robotilor;

- instalaţii şi echipamente de comunicaţie moderne;

- tehnologii inovative.

Dacă vă interesează:

- structura şi arhitectura sistemelor de calcul;

- proiectarea şi execuţia sistemelor de calcul;

- proiectarea asistată de calculator a sistemelor hardware si dezvoltarea sistemelor software;

- sisteme de operare in timp real;

- programarea calculatoarelor, structuri de date si proiectarea algoritmilor;

- proiectarea interfetelor grafice si grafica asistata de calculator;

- generarea si gestiunea documentelor, tehnici Office evoluate;

- programare orientata pe obiecte, limbaje de programare evoluate şi aplicaţii software dedicate (C++, Java, Php, MySQL, MatLab, LabView, etc.);

- sisteme de gestiune a bazelor de date si tehnologii WEB

- modelare, simulare şi realitate virtuală;

- retele de calculatoare;

- inteligenţă artificială şi sisteme expert, control fuzzy şi reţele  neurale;

- prelucrarea hardware si software a semnalelor audio-video;

- tehnici de securitatea informatiei si a sistemelor de calcul;

- managementul proiectelor informatice;

- aplicatii multimedia.

 

Alegeţi specializarea

FIZICĂ (fizician)

Dacă vă interesează:

- sa fiti la curent si sa intelegeti ultimele descoperiri tehnico-stiintifice din fizica si nu numai;

- electricitate si magnetism;

- mecanica teoretica si mecanica cuantica:

- microelectronica, dispozitive si circuite electronice;

- electrodinamica si teoria relativitatii;

- fizica atomului si fizica nucleara;

-  fizica starii solide;

- termodinamica si fizica statistica;

- fizica plasmei si a laserilor;

- diverse discipline optionale din domeniile electronicii, fizicii pamantului sau biomedical

 

Alegeţi specializarea

INFORMATICĂ (informatician)

Dacă vă interesează:

- structura şi arhitectura sistemelor de calcul;

- sisteme de operare si sisteme de gestiune a bazelor de date ;

- programare procedurala si programare orientata pe obiecte;

- proiectarea interfetelor grafice si grafica asistata de calculator;

- generarea si gestiunea documentelor, tehnici Office evoluate;

- programarea calculatoarelor, structuri de date si proiectarea algoritmilor;

- limbaje de programare;

- tehnologii WEB

- retele de calculatoare;

- inteligenţă artificială ;

- securitatea informatiei;

- managementul proiectelor informatice.